ظاهر رفتاری دانش آموزان با فرم خاص مدرسه و حضور در کلاس درس یک باطنی هم دارد که با ظهور برخی رفتار ها از جمله پخش آهنگ، خودش را نشان می دهد و بیانگر این مطلب می شود که وزارت محترم آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است، اما تک بخشی عمل می کند و فقط به بُعد آموزش پرداخته است و روی بخش پرورشی خیلی تلاش نکرده است. از طرفی فعالیت در زمینه پرورش فکری، معنوی و مذهبی که فاز دین را پیگیری می کند بسیار ضعیف بوده است و بیان از فرهنگ های زیرزمینی خانواده ها داردکه در اجتماع و پوسته ی آن نشان و خبری ازش نیست. ولی با مرور زمان و ظهور برخی صحنه ها ثابت می شود که آب نیست وگرنه بسیاری شناگر خوبی هستند. پدیدار شدن بسیاری از این فیلم ها در فضای مجازی هم اثباتگر همین موضوع است. حال، وزارت محترم آموزش و پرورش چه برنامه ای برای ادامه ی مسیر دارد، همه منتظر پاسخگویی هستند.
و اما صاحبان فرهنگ و مدعیان فعالیت فرهنگی بایستی بیدار باشند و بدانند که ظاهر رفتاری خانواده ها آنچه که در اجتماع نشان می دهند، نیستند و از فرهنگ های زیرزمینی برخوردارند که با حضور دیجی ها در اماکن تحصیلی و عمومی بروز می کنند و آن وقت است که متوجه کم کاری ها می شوید. این اول راه است و اگر ملاحظه می کنید که چند سالی است مقام معظم رهبری به طور مکرر اشاره به سبک زندگی می فرمایند، دلیل آن همین است که فرهنگ های زیرزمینی در خانواده ها که بهره از ماهواره و فضای مجازی می برند و از زندگی به سبک غربی الگو می گیرند به جایی نرسد که فرهنگ اجتماع را هم تحت تأثیر رفتار خود قرار دهند. بنابراین متولیان فرهنگ بایستی کمر همت ببندند و با تلاش بیش تر از قبل، محکم تر در میدان عمل وارد شوند تا کار فرهنگ به بی فرهنگی نرسد و امثال ساسی مانکن در مدارس ظاهر نشوند.
میثم ریاحی