رئیس اتاق حساب های روسیه پیش بینی کرد که رشد اقتصاد این کشور ممکن است در سال 2020 تا 4.5 درصد کاهش یابد.