تئاتر کمدی "شایعات" به کارگردانی مجید کاشی فروشان در مجتمع فرهنگی فرشچیان به مدت یکماه و نیم روی صحنه رفت و شب گذشته آخرین اجرای این تئاتر به نمایش گذاشته شد.