عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به اختصاص 120 میلیارد تومان به یک دانشکده ورود کنند.