عبدالرضا شیبانی مدیرعامل شرکت تعاونی گلستان میمه گفت: در این بازدید که متعاقب تشکیل جلساتی در تهران انجام می شد مظهر قنات و چشم انداز مسیر و دیوارهای باغات انگور از مظهر تا خیابان امام حسین مورد توجه بازدید کنندگان واقع گردید و جاذبه های گردشگری در این عرصه ، کم نظیر اعلام شد .
مهندس رضایی معاون اداره ی کل امور پایگاه های جهانی و خانم بابایی کارشناس ارشد این اداره با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای مهندس چهرراضی مدیرقنوات جهانی استان و مهندس نکویی عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر میمه و مسئولین تعاونی گلستان و کارخانه ی سورگل میمه رسید با احداث کارخانه ، ضمن رعایت طرح معماری ،حجم و نمای هماهنگ با محیط طبیعی پیرامون و مصالح همگون با اقلیم ، موافقت گردید.