به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه 27 مهر 99  اعلام شد.

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30 طراحی 1 (جلسه سوم )  - رشته گرافیک نقاشی - پایه 10 شاخه کاردانش و فنی حرفه ای     ساعت 8.30 تا 9 آموزش نرم افزار  اتوکد(جلسه 5)- تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه    رشته خیاطی  -پایه 10 - شاخه  فنی وحرفه ای  و کار و دانش 

 ساعت 20.50 تا 21.15 روانشناسی ورزش  - پایه 12 - رشته  تربیت بدنی   -شاخه فنی وحرفه ای ساعت 21.15 تا 21.50 ماشین ابزار   - پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش 

 دوره ابتدایی

ساعت 10.30  تا 11  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش    پایه  دوم  ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش    پایه سوم ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- جمع و تفریق  عدد های صحیح           پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم )    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی -  عدد های گویا پایه نهم   

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس  

متوسطه دوم 

 ساعت 16.30 تا 17 زیست  1 -  پایه 10-رشته علوم تجربی       ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3- پایه 12 علوم تجربی  و ریاضی فیزیک      ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1  -  پایه 10- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2/ فصل اول (الکتریسته ساکن )   - پایه11 -رشته علوم تجربی 

 ساعت 20.25 تا 20.50   ریاضی 2 / درس معادلات گویا و گنگ   - پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس دین وزندگی2 پایه 11  رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت 11 درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت 11.30 درس هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 15.30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس پیامهای آسمان 7 متوسطه دوره اول.

انتهای پیام/