استاد دانشگاه کویت کتابی تحت عنوان «العلم و الثقافه فی خراسان العصر السلجوقی» را تالیف و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «العلم و الثقافه فی خراسان العصر السلجوقی» به معنای علم و فرهنگ در خراسان در دوران سلجوقیان نوشته «فیصل سیدطه حافظ» استاد دپارتمان تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه کویت با هماهنگی نماینده فرهنگی سفارت ایران در کویت در انتشارات المکتب العربی للمعارف به زیور طبع آراسته شد.

«فیصل» تبعه مصر و خراسان‌شناس متخصص دوره سلجوقیان است و در حال حاضر سرگرم پژوهشی پیرامون اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیشابور در قرن‌های اول اسلامی است.

نامبرده به همراه ۴۰ نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات دانشگاه کویت در سال ۱۳۹۴ با همکاری رایزنی فرهنگی عازم شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و تهران شدند و از اماکن باستانی و تمدنی این شهرهای کهن بازدید کردند و مهمترین منابع این کتاب در این سفر از کتابخانه‌های مشهد تهیه شد.