به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، یکی از گونه های جانوری پیرامونی ما انسان ها حشرات هستند که زندگی جالب و در نوع خود گوناگونی دارند.