چهارشنبه 25 مهر 1397, Wednesday 17 October 2018, مصادف با 6 صفر 1440
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1
فايل ها:

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی همراه با توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-07-23
اندازه فايل 12.99 MB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی همراه با توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-07-13
اندازه فايل 6.52 MB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی همراه با توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-06-29
اندازه فايل 818.09 KB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی با توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-06-29
اندازه فايل 786.79 KB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی که در اثر افزایش قیمت کاغذ سیاه و سفید شد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-06-20
اندازه فايل 765.08 KB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی که در اثر افزایش قیمت کاغذ سیاه و سفید شد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

 
 
تاريخ 1397-06-03
اندازه فايل 1.4 MB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی با صفحه بندی ویژه و توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

مدیر هنری: راضیه امیریان

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-05-17
اندازه فايل 1.23 MB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی با صفحه بندی ویژه و توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

مدیر هنری: راضیه امیریان

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-05-07
اندازه فايل 1009.01 KB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی با صفحه بندی ویژه و توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

مدیر هنری: راضیه امیریان

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-05-02
اندازه فايل 988.61 KB

هفته نامه قاف قلم با موضوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی با صفحه بندی ویژه و توزیع مویرگی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: رضا صالحی پژوه

سردبیر: سپیده بارانی

مدیر هنری: راضیه امیریان

دارای رتبه برتر در دهمین جشنواره مطبوعات استان اصفهان

تاريخ 1397-04-27
اندازه فايل 857.31 KB