بخشی از یک اعلانیه پس از پیروزی مشروطیت: از اثر بی قانونی است که بعد از این همه زحمات و مشقات خادم از خائن، کاذب از صادق تمیز داده نمی‌شود. از بی قانونی است که هنوز تقیه برداشته نشده است.