وزارت خارجه تاکید کرد: با وجود قتل بی رحمانه یک سیاه پوست دیگر و چندین روز سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در ایالات متحده، دولت های غربی سکوت کرده اند و تب حقوق بشری خود را به فراموشی سپرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در خصوص سکوت دولت‌های غربی در برابر سرکوب خشن در آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر خود با انتشار یادداشتی نوشت: با وجود قتل بی رحمانه یک سیاه پوست دیگر و چندین روز سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در ایالات متحده، دولت های غربی سکوت کرده اند و تب حقوق بشری خود را به فراموشی سپرده اند.

دستگاه دیپلماسی در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: تصور کنید که اگر این وقایع در کشورهای غیر غربی می افتاد چه واکنشی نشان می دادند. (نه، این مکتب "پس دیگران چه" نیست، بلکه صرفاً بازگویی یک واقعیت است)