به گزارش خبرگزاری مهر، مجید روستا در نشست تشریح فعالیت های فرهنگی حوزه بازآفرینی شهری گفت: ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در عرصه های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی زندگی می کنند.

وی افزود: معتقدم که صرفا با کار عمرانی و بودجه دستگاههای دولتی امکان نوسازی بافت های فرسوده و نابسامان شهری وجود ندارد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه شهرسازی یک خلق هنری است و باید با ابزار هنر به کمک فرایند بازآفرینی شهری بیاییم گفت:  در دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند که رویکرد بازآفرینی شهری باید رویکرد فرهنگی محور باشد.

روستا اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر هیچ رسانه و فیلمسازی به بافت های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری توجهی نکرده اند.

در ادامه این نشست رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه مداخله در بافت فرسوده کار دشواری است، تصریح کرد: در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری باید از ابزار هنر استفاده کرد.

وی افزود: به عنوان مثال می توان در سریال های تلویزیونی به یکی از موضوعات بازآفرینی شهری اشاره داشت.

نگهبان با بیان اینکه بافت های فرسوده آسیب پذیرترین سکونتگاهها در برابر زلزله هستند، ادامه داد: سالها است که می خواهیم تحول بزرگی در منطقه سیروس انجام دهیم اما موفق نشده ایم.