در بیان اهمیت روابط عمومی ، گفته مرحوم دکتر (حمیدنطقی ) پدر علم روابط عمومی در ایران را نباید از نظر دور داشت که : ( یک روابط عمومی خوب همیشه نزد مدیر سازمان خود ، مدعی العموم و نزد مردم ، مدافع سازمان است . )

اما به نظر می رسد که همه روابط عمومی ها آن گونه که مورد انتظار این فن و علم ارتباطی است همیشه به شعارهای اساسی این حرفه مانند ، مردمداری ، اطلاع رسانی ، و ..... پایبند نیستند و احتمالا آنها را در صحنه عمل رعایت نمی کنند و فقط به فکر گرفتن لوح وتندیس اند . !
این در حالی است که نهاد روابط عمومی به مرور زمان و بدون اینکه خدشه ای به شعارها و اصول حرفه ای آن وارد شود ، مثل بسیاری از وسایل امروزی از جمله وسایل مختلف ارتباط جمعی ، از پیشرفت های علمی و فناوری های نوین ، به ویژه فناوری های تازه در فضای مجازی نیز بهره مند شده است تا آنجا که در این مسیر امروزه از آن به عنوان روابط عمومی الکترونیک یاد می شود .
از منظر کارشناسان و صاحب نظران این رشته و حرفه علمی و هنری ، روابط عمومی واقعی آن است که با وجود همه پیشرفتهایی که در فناوری های ارتباطی به وجود می آید ، هیچ گاه شعارها و اصول حرفه ای و متعارف این شغل غافل نشود ودر رعایت آنها از خود کم توجهی و قصور نشان ندهد و بیش از پیش به آن در عصر سیاره ای شدن وفادار باقی بماند .
نکته ای که اینجا قابل ذکر است نقش وکارکرد و همایش ها آن هم از نوع روابط عمومی است که فعلا در این مقال به آن نمی پردازم ولی به عنوان پیشنهاد ارزیابی نتایج و کارکردهای این همایش ها است که باید مورد توجه قرارگیرند .
ثمرات این گونه نشست ها که باید روابط عمومی ها به آن توجه کنند این است که : علاوه بر طرح نوآوری ، توانایی افراد را هم ارتقاء ببخشد . نباید به شکل تجاری به این همایش ها نگاه کرد و اسپانسرها و کارگزاران روابط عمومی ای که نه وکیل مدافع بوده و نه مدعی حتی در اطلاع رسانی و بعنوان بال دیگر مرواز با رسانه ها بیگانه و پاسخگو نبودند بلکه ....... ! مورد تمجید قرار داد . باید فضای رقابت صحیح و مشروع و سالم را باز کرد .
امید آنکه موارد فوق در کانون توجه برگزار کنندگان روابط عمومی قرار گیرد و شان این حرفه را با حرکات سمبولیک پایین نیاورند و روابط عمومی ها هم با حضور فعال خود سعی کنند خود را ارتقاء دهند و سازمانشان را پویا کرده واز پیچیدگی برهانند و خدمت به مدیریت را نه خدمت به مدیر را سرلوحه کارشان قرار دهند تا با فطرت اجتماعی و پذیرش حضور دیگران و نفی اهداف شخصی ، به اهداف سازمانی دست یابند .
پایان سخن آنکه اگر انتقال کارها به افکار عمومی انجام نشود ، روابط عمومی کار نکرده است.

 

یادداشت از بهمن توکلی فرد
btavakolifard@gmail