به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، محمدمهدی گویا گفت: نوع دوز سوم واکسن کرونا (بوستر) بر اساس نوع نوبت اول و دوم تزریق شده تعریف شده است.

وی اظهار کرد: زمان تزریق دوز بوستر این واکسن 6 ماه است و کارکنان بهداشت و درمان اولین گروه دریافت کننده این واکسن هستند.

در زیر تصویر نامه فوق الذکر به نمایش در آمده است:

نامه واکسن دوز سوم