رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای شهر تهران گفت:اگر نتایج مطالعات ترافیکی پروژه هایی مانند مجتمع تجاری کوروش قبل از صدور پروانه بررسی می شد امروز شاهد وضعیت ترافیکی پیرامون این مجتمع نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، در یکصد و نود و هشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت طرح «الزام شهردری تهران به استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی قبل از صدور پروانه برای ساختمان های بزرگ مقیاس»، افزود: امروز ما شاهد هستیم که در پیرامون مجتمع کوروش در روزهای تعطیل خروجی های بزرگراه ستاری از سوی پلیس مسدود می شود تا ترافیک منتهی به این مجتمع کم شود، مردم ساکن در این محدوده در رنج و عذاب هستند و اگر این استعلام ها قبل از صدور پروانه اخذ می شد علی الاصول بسیاری از این شرایط تغییر می کرد که یا این مجتمع مجوز نمی گرفت یا راه های جایگزین پیش بینی می شد.

وی ادامه داد: این ضرورت ایجاب می کند که هرچه سریع تر الزام برای شهرداری ایجاد شود تا پیش از دریافت مطالعات ترافیکی و اخذ استعلام مجوزی برای ساخت پروژه های بزرگ مقیاس صادر نشود. امروز اگر اطلس مال راه اندازی شود حتماً محدوده را قفل می کند.

در نهایت یک فوریت این طرح از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.