در اين بازديد كه كارشناسان فرمانداري شهرستان هم حضور داشتند از طرف مديريت آبفا منطقه نطنز و نماينده پيمانكار توضيحاتي از شرايط فني و مشكلات موجود گزارشي ارائه شد و كارشناسان مربوطه نيز نقطه نظرات خود را در خصوص موارد فني كار اعلام كردند.