به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز این کارآفرین در مسیر پیشرفت، فقط به پیشرفت خودش ا کتفا نکرده و اقدامات زیادی در جهت بهبود کیفیت زندگی هموطنان و پیشرفت کشورش انجام داده است. مهندس علیخانی، مدتی است به صنعت هوایی که به علت تحریمها ضعف های زیادی پیدا کرده است نیز وارد شده و با راه اندازی هلدینگ رز، پا به مسیر موفقیت در این عرصه گذاشته است.
مهندس حسین علیخانی، بنیانگذار کارخانجات نامی نو، در گفت و گویی صمیمی، از دغدغه ها و دلایل ورودش به این عرصه گفت و چشم انداز خود را در این زمینه ترسیم کرد: مشکلات صنعت هوایی کشور و کمبودهای مختلفی که در این عرصه دیده میشود باعث شد تا به فکر ورود به این حوزه شویم. با بررسی دقیق و آسیب شناسی این حوزه، تربیت خلبان مسافربری حرفهای و مدیریت منابع انسانی، به عنوان گام نخست رسیدن به اهداف مشخص شد. اما در کنار آن، از باقی مسائل صنعت هوایی کشور نیز غافل نشدیم و با آمادهسازی بسترها در هلدینگ هوایی رز، به زودی شاهد افتتاح بخشهای دیگر نظیر ایر تا کسی، آژانس اینترنتی، سمیالتور (شبیه ساز)، خدمات بیمه و ... نیز خواهیم بود که به عنوان یکی از مراکز شاخص حوزه هوایی کشور شناخته خواهد شد.
در زمان تاسیس مرکز آموزش خلبانی فراسپهر در هلدینگ رز، اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفت، عدم وجود بستر مناسب برای پیشرفت جوانان و علاقه مندان خلبانی در کشور بود. به این صورت که تنها مرا کز آموزش خلبانی هواپیمای مسافربری کشور در استان تهران قرار دارند و همه باید برای گذراندن این دورهها، حداقل برای دو سال به تهران مهاجرت کنند. این تمرکز امکانات در استان تهران، باعث شده بود تا بسیاری از عالقه مندان این شغل، به دلیل مشکالت فراوان مهاجرت، از رسیدن به آرزوی قدیمی شان باز بمانند. به همین خاطر، سعی کردیم از هدر رفتن استعدادهای جوانان کشور جلوگیری کنیم و این مرکز را به عنوان اولین مجموعه آموزش خلبانی کشور که به صورت کامال منفصل از تهران، در شمال شرق، شرق و مرکز کشور فعالیت میکند، تاسیس کنیم. مرکز آموزش خلبانی فراسپهر به طور همزمان در مشهد و اصفهان در حال فعالیت است و از کادر علمی و فنی مجربی برای آموزش استفاده میکند. وارد کردن امکانات و بسترهای پیشرفت برای افراد مستعد در مناطق مختلف کشور، یکی از رسالت هایی است که تصور میکنم باید به عنوان مسئولیت اجتماعی، به سرانجام برسانم و بعد از این هم، تلاشهای بیشتری در این زمینه خواهم داشت. معتقدم به لطف خداوند، مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان قطعا در آیندهای نزدیک به قطب آموزش خلبانی منطقه تبدیل خواهد شد.